Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

Regulamin sklepu SportCraft 

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma FUNDACJA KNYF: NIP 7792506781, Kolejowa 49/14, 60-101 Poznań, Numer KRS: 0000790131, Regon: 38364064200000, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się SportCraft w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sportcraft.kontakt@gmail.com oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 516-920-141 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem systemu na stronie www.sportcraft.pl.
 2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w tym podania danych adresowych, numeru telefonu a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Polityki Prywatności.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Płatności za zakupione towary trzeba dokonać przed wysłaniem zamówienia przez wpłatę na konto lub za pomocą płatności PayNow.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione produkty, w tym kosztów dostawy i innych opłaty dodatkowych, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Dostawa nastąpi po otrzymaniu zapłaty.
 9. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą Kuriera Inpost, Paczkomatów oraz innych form wysyłek ustalanych indywidualnie.

§3 Reklamacje

 1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli na towar jest udzielana gwarancja, okres gwarancyjny określony jest w opisie produktu i dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został wydany.
 3. Aby złożyć reklamację Klient musi się skontaktować ze sklepem drogą mailową bądź telefoniczną.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty dostawy. Odstąpienie w formie pisemnej musi zostać przesłane na adres sklepu.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. Zwroty realizowane będą w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia. 
 4. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zakupu rzeczy wyprodukowanej/zmodyfikowanej według specyfikacji klienta, a także w przypadku gdy produkt dostarczony jest z zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§5 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Wszystkie zapisy polityki prywatności dostępne są pod tym adresem: Polityki Prywatności

§6 Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

W sklepie możliwe są płatności kartami:

karty